اسکلت پیش ساخته

اسکلت پیش ساخته

ویژگی ها :

  • افزایش سرعت اجرا
  • استفاده از دیوار هاي پیش ساخته بتنی بجاي ستون جهت تحمل بارهاي ثقلی و نیرو هاي جانبی
  • استفاده از مقاطع فولادي جهت تیر هاي پیرامونی سازه طبقات
  • افزایش فضاي مفید ساختمان بدلیل قرار گیري دیوار هاي سازه اي به محازات تیغه چینی و جزییات معماري
  • عدم نیاز به بادبند و امکان استفاده بیشتر از فضا ها و سطوح دیوارها جهت ایجاد پنجره و بازشو

 

اسکلت پیش ساخته