آلاچیق

مختصری درباره خدمات کی سیستم پارس

کی سیستم پارس

دیوار پیش ساخته

 • اجرای سریع و قیمت مناسب و ارتفاع دیوار بر حسب نیاز
 • امکان اجرا با رنگ ها و طرح های مختلف
 • امکان استفاده از بتن سبک
 • قابلیت اجرا در زمین های شیبدار و در پیچ ها و قوس ها
 • اجرای پی نواری در زیر دیوار و مسدود بودن زیر دیوار
 • امکان اجرا در زمین های سست و کم مقاومت

ساختمان های ویلایی و صنعتی

کی سیستم روش جدیدی جهت اجرای ساختمان های ویلایی یک و دو طبقه ارائه می دهد . در این روش با استفاده از صفحات نازک پیش ساخته کنگره ای بتنی دیوارهای باربر و سقف ساختمان اجرا می گردند . سیستم سازه ای این نوع ویلاها سیستم دیوارباربر می باشند . در این روش استفاده بهینه از فضاها و مصالح با بهره گیری از فرم های بهینه سازه ای و مصالح نوین به عمل می آید . با استفاده از این روش معیارهای اصلی بهره وری پروژه ها شامل سرعت، کیفیت و هزینه ها بهبود می یابند.

سقف پیش ساخته

کی سیستم روش جدیدی جهت اجرای سقف های ساختمانی است . در این روش استفاده بهینه از فضاها و مصالح با بهره گیری از فرم های بهینه سازه ای و مصالح نوین بعمل می آید . با استفاده از این روش هر سه پارامتر اصلی موثر در بهره وری پروژه ها شامل : هزینه و کیفیت و زمان بهبود می یابند . از آنجا که ویژگی عمده سقف کی سیستم استفاده از فرم های بهینه سازه ای می باشد این باعث صرفه جویی در مصالح و به تبع آن هزینه ها می گردد .

آلاچیق

از این محصول می توان جهت اجرای سایبان در فضاهای ویلایی، باغ ها، پارک ها و فضاهای مشابه استفاده نمود . جهت اجرای دیوارها و سقف این آلاچیق از صفحات چین دار نازک بتنی پیش ساخته کی سیستم استفاده می شود . با استفاده از این روش می توان طرح های متنوع و مختلفی جهت اجرای آلاچیق ارائه نمود که هم فضای مناسب جهت نشستن افراد فراهم می شود و هم دیوار و سقف جهت حفاظت های جانبی و محافظ از باد، باران و برف و نور خورشید به عمل می آید.

مختصری درباره خدمات کی سیستم پارس

کی سیستم پارس

دیوار پیش ساخته

 • اجرای سریع و قیمت مناسب و ارتفاع دیوار بر حسب نیاز
 • امکان اجرا با رنگ ها و طرح های مختلف
 • امکان استفاده از بتن سبک
 • قابلیت اجرا در زمین های شیبدار و در پیچ ها و قوس ها
 • اجرای پی نواری در زیر دیوار و مسدود بودن زیر دیوار
 • امکان اجرا در زمین های سست و کم مقاومت

ساختمان های ویلایی و صنعتی

کی سیستم روش جدیدی جهت اجرای ساختمان های ویلایی یک و دو طبقه ارائه می دهد . در این روش با استفاده از صفحات نازک پیش ساخته کنگره ای بتنی دیوارهای باربر و سقف ساختمان اجرا می گردند . سیستم سازه ای این نوع ویلاها سیستم دیوارباربر می باشند . در این روش استفاده بهینه از فضاها و مصالح با بهره گیری از فرم های بهینه سازه ای و مصالح نوین به عمل می آید . با استفاده از این روش معیارهای اصلی بهره وری پروژه ها شامل سرعت، کیفیت و هزینه ها بهبود می یابند.

سقف پیش ساخته

کی سیستم روش جدیدی جهت اجرای سقف های ساختمانی است . در این روش استفاده بهینه از فضاها و مصالح با بهره گیری از فرم های بهینه سازه ای و مصالح نوین بعمل می آید . با استفاده از این روش هر سه پارامتر اصلی موثر در بهره وری پروژه ها شامل : هزینه و کیفیت و زمان بهبود می یابند . از آنجا که ویژگی عمده سقف کی سیستم استفاده از فرم های بهینه سازه ای می باشد این باعث صرفه جویی در مصالح و به تبع آن هزینه ها می گردد .

آلاچیق

از این محصول می توان جهت اجرای سایبان در فضاهای ویلایی، باغ ها، پارک ها و فضاهای مشابه استفاده نمود . جهت اجرای دیوارها و سقف این آلاچیق از صفحات چین دار نازک بتنی پیش ساخته کی سیستم استفاده می شود . با استفاده از این روش می توان طرح های متنوع و مختلفی جهت اجرای آلاچیق ارائه نمود که هم فضای مناسب جهت نشستن افراد فراهم می شود و هم دیوار و سقف جهت حفاظت های جانبی و محافظ از باد، باران و برف و نور خورشید به عمل می آید.

کاتالوگ شرکت کی سیستم پارس

تولیدکننده سقف و دیوار پیش ساخته بتنی

کاتالوگ شرکت کی سیستم پارس

تولیدکننده سقف و دیوار پیش ساخته بتنی